بهينه سازي سيستم جامع تشخيص خطاي سنسورهاي توربين گاز

تشخيص خطا در واقع حاصل يك مقايسه است و اين مقايسه در بحث آشكارسازي قاعدتاً بايد بين سيستم مورد بررسي و يك سيستم سالم صورت گيرد.روش هاي تشخيص خطا را در حالت كلي مي توان به دو روش افزونگي سخت افزاري و افزونگي تحليلي طبقه بندي نمود روش افزونگي سخت افزار در اين حالت ، […]

اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی،حد فاصل چهار راه گلزار وچهار راه ملک ساختمان بین الملل،طبقه سوم ،واحد7
شنبه - پنجشنبه: 8:00-18:00
info@samanepardaz.com
32686247 (031)
2669384- 32665237- 32680201 (031)